Privacy Policy

Politica privind Prelucrarea
Datelor cu Caracter Personal
pe Site-ul Web

1. Introducere

Grupul Fortech Products, prin entitatea juridică principală, FORTECH PRODUCTS SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Meteor nr. 19, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/6202/04.10.2022, având cod unic de identificare 146957120 va acționa în calitate de Operator, cu privire la toate datele cu caracter personal pe care le prelucrează, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul General privind protecția datelor” sau “RGPD”), cu Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului General privind protecția datelor, precum și cu alte reglementari legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, cu bună-credință și pentru realizarea scopurilor specificate în prezenta, prin urmare, se străduiește în mod constant să mențină documentele actualizate și să implementeze măsuri tehnice și organizatorice menite să protejeze atât datele sale, cât și interesele persoanei vizate, urmând legislația în vigoare.
Prezenta Politică privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare “Politica”, reprezintă atât un document care stabilește abordarea generală a Fortech Products în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, cât și un angajament al companiei de a respecta confidențialitatea acestor date. Această Politică permite Fortech Products să se conformeze obligațiilor legale, să îmbunătățească transparența în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, să per mită persoanelor vizate să verifice dacă informațiile deținute despre ele sunt actualizate și să sporească încrederea în modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.
Site-ul nostru web și tehnologiile care stau la baza acestuia sunt supuse unor schimbări și dezvoltări constante, astfel încât este posibil să fie nevoie să modificăm această Politică din când în când. Fortech Products își rezervă dreptul de a modifica sau de a amenda această Politică în orice moment. Toate modificările aduse Politicii noastre vor fi publicate pe acest site web.
Prin urmare, vă sfătuim să revizuiți periodic această Politică pentru a vă asigura că sunteți de acord cu ultimii termeni prezentați.

2. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le trimiteți prin intermediul formularelor sau butoanelor de contact sau de aplicare (inclusiv butonul Aplică prin LinkedIn) pentru a procesa cererile de informații sau solicitările de informații de afaceri, pentru a evalua cererile de angajare, pentru a înregistra vizitatorii la evenimente, sesiuni de formare sau concursuri și pentru alte scopuri, pe care le puteți avea. Atunci când trimiteți informațiile dvs., sunteți de acord ca Fortech Products să utilizeze informațiile descrise aici.
Colectăm și procesăm datele în mod automat (prin intermediul tehnologiei) de fiecare dată când vizitați site-ul nostru web și atât automat, cât și manual, de fiecare dată când furnizați date prin intermediul formularelor noastre de contact. Prelucrăm manual datele pe care ni le trimiteți prin intermediul formularelor de contact.
Fortech Products nu colectează date cu caracter personal (informații de identificare personală) de la dvs. fără știrea sau permisiunea dvs. și nu vă solicită să furnizați astfel de informații pentru a accesa și utiliza acest site web.
Datele cu caracter personal înseamnă toate informațiile referitoare la un vizitator identificat sau identificabil al site-ului web.
Atunci când furnizați date prin intermediul acestui site web sau direct prin e-mail sau telefon, colectăm, procesăm și utilizăm numai datele cu caracter personal pe care le trimiteți și informațiile necesare pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu cererile sau solicitările dumneavoastră prin intermediul acestui site web.
Dacă ne contactați prin intermediul formularului de contact, sunteți de acord ca Fortech Products să colecteze și să proceseze următoarele date:

 • Numele și prenumele dumneavoastră complet, adresa de e-mail și numărul de telefon,
 • Afilierea dumneavoastră – numele organizației din care faceți parte,
 • Motivul solicitării dumneavoastră,
 • Sursa vizitei dumneavoastră – cum ne-ați găsit.

Dacă vă înregistrați sau vă înscrieți la un eveniment, training sau concurs prin intermediul site-ului nostru web sau prin e-mail, sunteți de acord ca Fortech Products să colecteze și să proceseze datele cu caracter personal. Aceste date pot include, dar nu se limitează la:

 • Numele dumneavoastră, adresa de e-mail și numărul de telefon,
 • Orașul dvs. de reședință,
 • Experiența în domeniu,
 • Domeniul tehnologic de interes,
 • Sursa vizitei dumneavoastră – cum ne-ați găsit,
 • Motivul solicitării dumneavoastră,
 • Afilierea dumneavoastră – numele organizației/instituției/asociației din care faceți parte,
 • Un mesaj pe care ni-l trimiteți de bună voie și în cunoștință de cauză,
 • CV-ul dumneavoastră.

În lipsa acestor informații, ne va fi dificil sau chiar imposibil să vă oferim un răspuns clar sau să vă contactăm.

3. Scopul prelucrării

Prelucrăm datele dvs. pentru a putea procesa cererea dvs. și, dacă este cazul, pentru a vă contacta în acest scop. Fie că sunteți interesat de o oportunitate de angajare la Fortech, fie că aveți nevoie de servicii software de la Fortech, fie că doriți să furnizați servicii către Fortech, fie că ne contactați din alte motive, trebuie să vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru a vă procesa cererea.
Aplicăm cel mai înalt nivel de securitate atunci când colectăm, stocăm și prelucrăm în mod legal și corect date cu caracter personal adecvate, relevante și nu excesive.

4. Sursa datelor colectate

Fortech Products colectează datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră și limitează datele cu caracter personal pe care le prelucrează la informațiile pe care le putem folosi pentru a vă identifica personal (nume, adresă, număr de telefon, e-mail), astfel încât să putem comunica cu dumneavoastră. În cazul în care solicitarea dvs. este legată de recrutare, vom prelucra, de asemenea, informații despre educația dvs., experiența profesională, competențele și orice altceva care îi poate ajuta pe recrutorii noștri să identifice cel mai potrivit loc de muncă pentru dvs. Dacă solicitarea dvs. este legată de afaceri, vom procesa și înregistra, de asemenea, informații despre compania sau afacerea dvs. care ne permit să evaluăm potrivirea dintre organizațiile noastre.

5. Durata de stocarea datelor

Durata de stocare și de păstrare a datelor poate varia în funcție de natura și scopul pentru care au fost colectate, existând, de asemenea, anumite obligații legale care impun o anumită perioadă de păstrare.
În situația în care ne contactați prin intermediul formularului de contact, perioada de păstrare va fi de 2 ani, cu excepția cazului în care va exista o colaborare, caz în care vom păstra datele cu caracter personal pe toată durata colaborării, în conformitate cu politicile interne.
Datele cu caracter personal prelucrate despre candidați vor fi păstrate până la sfârșitul procesului de recrutare pentru postul vacant sau, dacă candidații au indicat că sunt interesați să fie contactați pentru mai multe posturi potrivite, datele din CV-uri și alte date pe care aceștia le-au pus la dispoziție în acest scop vor fi păstrate pentru o perioadă de maximum 2 ani, cu excepția cazului în care se solicită ștergerea lor din evidențele noastre în acest interval de timp. Această perioadă poate fi prelungită cu acordul candidatului. Orice alte date cu caracter personal prelucrate în alte scopuri indicate vor fi păstrate pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, la care se pot adăuga termene neexcesive, stabilite în conformitate cu obligațiile legale aplicabile în acest domeniu, inclusiv, dar fără a se limita la prevederi de arhivare.

6. Categorii de destinatari de date cu caracter personal

Toate detaliile colectate prin intermediul site-ului web ar putea fi trimise prin e-mail către departamentul relevant din cadrul Grupului Fortech, către colaboratori, parteneri sau companii afiliate ale Fortech Products pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră și numai în scopul indicat. Atunci când împărtășim datele dvs. cu colaboratorii, și partenerii companiilor afiliate, o facem cu cea mai mare grijă pentru a atinge scopul pentru care ne-ați furnizat datele, cum ar fi răspunsul la cererea dvs. De asemenea, ne asigurăm că toți colaboratorii, partenerii sau companiile afiliate ale Fortech Products dispun de măsuri de securitate pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră.
Datele pe care le furnizați prin intermediul formularelor noastre de contact prin intermediul acestui site web sau prin e-mail sunt partajate direct cu terțe părți numai dacă suntem obligați prin lege să facem acest lucru, cum ar fi în cazul aplicării legii sau al securității. Nu vom împărtăși sau vinde niciodată datele dumneavoastră pentru a obține un avantaj sau profit.

7. Securitatea datelor cu caracter personal

Protejarea informațiilor dumneavoastră este una dintre preocupările noastre principale. Fortech Products a implementat un cadru intern de standarde și politici pentru a păstra datele personale în siguranță. Ne preocupă în mod constant ca sistemele noastre IT și toate măsurile tehnice și organizatorice pe care le-am implementat să fie respectate în mod consecvent. Acestea sunt actualizate în mod regulat pentru a respecta reglementările care ni se aplică și cele mai înalte standarde din domeniu. În acest sens, trebuie să menționăm că societatea noastră a implementat deja un sistem de management al securității informațiilor, iar acesta este certificat ISO 27001 din 2018.

8. Drepturile dumneavoastră

Depunem toate eforturile pentru a asigura cadrul de exercitare a drepturilor persoanei vizate și pentru a răspunde cererilor dumneavoastră fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, care poate fi prelungită cu două luni, în cazuri justificate și cu informarea solicitantului în consecință.
Aveți posibilitatea de a vă exercita drepturile indicate în cele ce urmează:

  • Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține din partea societății o confirmare a faptului că datele cu caracter personal sunt prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la aceste date.
  • Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține de la societate, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete prin furnizarea unei declarații suplimentare.
  • Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat): Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; dacă vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime și imperative în ceea ce privește prelucrarea; în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală a societății;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul de a obține din partea companiei restricționarea prelucrării datelor în următoarele cazuri: dacă contestați exactitatea datelor cu caracter personal pe care le-am prelucrat, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal; prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora; Fortech Products  nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ne solicitați să le păstrăm pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
  • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a solicita transmiterea, fie către dumneavoastră, fie către un alt operator, a unor copii ale datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unui contract pe care l-ați încheiat cu Fortech.
  • Dreptul la opoziție: Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor care vă privesc din motive legate de situația dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri pe baza dispoziției respective, cu excepția cazului în care avem motive legitime imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau protecția unui drept în instanță.
  • Procesul decizional individual automatizat: Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
  • Dreptul de a depune o plângere: Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și în fața instanțelor judecătorești competente, dacă considerați că nu am tratat datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu cerințele Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD).

 

9. Contact

Vă puteți exercita drepturile enumerate mai sus, prin trimiterea unei solicitări la următoarea adresă de e-mail: dataprotection@fortechproducts.ro. Vă vom răspunde într-un termen de 30 de zile, după primirea unei cereri din partea dvs. formulate în temeiul acestor drepturi. În cazul în care primim un număr mare de solicitări sau solicitări deosebit de complexe, termenul poate fi prelungit cu cel mult încă două luni, cu notificarea dumneavoastră prealabilă. De asemenea, ne puteți trimite, la aceeași adresă, orice sugestii, sau întrebări referitoare la această politică.

10. Consimțământ

Prin utilizarea site-ului web, sunteți de acord cu acești termeni. Ori de câte ori trimiteți informații prin intermediul site-ului web, trebuie să consimțiți cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu această politică. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului oferit înainte de retragerea acestuia. Astfel, vă puteți modifica sau retrage consimțământul în orice moment, iar noi vom acționa imediat și în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim de a nu face acest lucru.

Cookie Policy